Pages

sociabuzz

How about this ?

Jumat, 03 Januari 2014

0 komentar

Jumat, 03 Februari 2012

Desa Trunyan

0 komentar
              
Desa Trunyan magenah ring Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, akeh kramane irika sawetara telungatus diri. Duke dumun satusan warsa sadurung masehi, kocap prabu sane jumeneng nata ring Surakarta madue putra patpat. Putran ida lanang tetiga, istri asiki. Risedek ida malila cita ring taman sari raris ida ngadek boo miik saking sisi kangin. Ida mapakayun ngaruruh boo miike punika.
    Sang kapat sampun kocap mamargi, ngetut boo miike punika ka pasisi ngaja kanginang. Kudang pasih utawi jurang lampah idane raris nerusang pamargine sisi kangin raris sampun rauh ring Desa Culik Karangasem, wates Buleleng lan Karangasem. Boo miike nyumingkin mabo ring wawengkoning Batur. Ida ngetut malih boo miike nenten marasa kenyel tur seduk, santukan meled kayune uning napi sujatine boo miike punika.
      Saget rauh ida ring bongkol Gunung Bature. Irika ida mararian ajebos. Sane istri angob ngantenang kaasrian genahe irika. Ida mapakayun jumeneng irika, pinunas idane kalugra olih rakane. Ring Batur ida makarya gelar Ratu  Mas Maketeg.

Cacangkriman

0 komentar
Cacangkriman

               Cacangkriman inggih punika cecimpedan sane ngangge tembang utawi pupuh. Biasane ngangge Pupuh pucung.
Conto Cecangkriman : 

1. Dratdat drutdut
    bingah-binguh liwat inguh
    nyumbil sisin pagehan
    padidi sing dadi ngaranjing
    nene catur
    nyamane suba di tengah  ( anak masisig )

2. Kaki pucung
    Awak bunter mretungtung
    Basange anginan
    Sing paek maninjakin
   Uber kepung
    I kaki icing icangan ( bal )

Jumat, 27 Januari 2012

MAKALAH KIMIA ( KOLOID )

0 komentar
BAB I 

PENDAHULUAN 


1.1 LATAR BELAKANG
      Dilingkungan kita banyak sekali penerapan ilmu-ilmu kimia salah satunya adalah penggunaan ”KOLOID” dalam kehidupan sehari – hari , jadi kita atau khusunya seorang siswa sebaiknya mengerti apa itu sebenarnya koloid , sifat – sifatnya serta kegunaanya karena itu sangat berguna serta memang menjadi salah satu materi kimia yang harus dikuasai.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang diatasa dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
a. Apa itu koloid ?
b. Apa saja jenis – jenis koloid ?
c. Apa saja sifat – sifat dari koliod ?
d. Bagaimana cara pembuatan koloid ?
e. Dimana saja koloid itu dipergunakan ?

1.3  TUJUAN PENULISAN
a.       Agar para pembaca mengetahui apa itu koloid beserta jenis-jenisnya .
b.      Agar para pembaca mengetahui sifat – sifat dari koloid .
c.       Agar para pembaca mengetahui cara-cara pembuatan koloid.
d.      Agar para pembaca mengetahui cara penggunaan koloid .

1.4 MANFAAT PENULISAN
            Tujuan penulisan karya ilmiah ini, selain sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas kimia, juga diharapkan untuk memberi manfaat bagi saya sendiri, dan para pembaca khusunya  siswa agar lebih mengerti tentang materi kimia khususnya  materi “KOLOID”  .

Puisi Bali Purwa ( Tradisional )

0 komentar
Puisi Bali Purwa ( Tradisional )


 Ring Bali  tembang taler kabawos sekar, sane kaperang dados petang soroh, luire :    Sekar Rare, Sekar Alit , Sekar Madia miwah Sekar Agung.
1. Sekar Rare ( Gegendingan )
    Sekar rare puniki nenten madue uger-uger pastika sakadi wangun tembange siosan.
    Upama :  - Guak maling Taluh
              - Meong-Meong
              - Juru Pencar

2. Sekar Alit / Macapat / Pupuh
   Sekar Alit kawangun tur kaiket antuk uger-uger pada lingsa. Pada lingsa mateges :
    kecap wanda miwah wangun suara ring panguntat sowang-sowang carik , miwah  akeh carik sajeroning apada.  Uger-uger kecap wanda jeroning sowang-sowang carik kabawos guru wilang(an)/pada, uger-uger wangun suara jeroning sowang-sowang carik kabawos guru dingdong/lingsa, uger-uger katah carik jeroning sowang-sowang pada kabawos  guru gatra. Majeng ring sang maprakarsa malajah nyurat lan nembangang Sekar Alit , mangda pastika uning uger-ugere puniki mangda tembang sane karipta utawi katembangan patut lan becik. 

Puisi Bali Anyar

0 komentar
Puisi Bali Anyar

   Puisi Bali Anyar punika wantah sastra sane kaangge nartaang  pabesen, ngangge basa sane bawak nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane kakomunikasiang boya ja gatra, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan,nglimbakang tur najepang kontak-kontak ring sane katerapin.
    Unsur-unsur ring puisi :
     1. Unteng
     2. Rasa
     3. Nada( tangkep pangawi)
     4. Pabesen /piteket

     Mangda papacan puisine lengut tur ngelangunin pinih becik telebang dumun uger-uger ngwacen sakadi ring sor puniki :
1. Resep, Wirasa
Pinih riin sadurunge ngwacen, patut resepang dumun suksma, wirasan utawi unteng   puisi sane jagi kawacen. napike puisi punika madaging indik ksinatrian, kalulutan, kasengsaran, utawi sane tiosan. Yan tan tatas uning ring suksman puisine punika, sinah ngwetuang papacan sane tan becik utawi singsal.

Kamis, 26 Januari 2012

Puisi Bali Modern ( GALUNGAN )

0 komentar
GALUNGAN
    Olih : ARDIAKSA


GELUNG SANG AJI DHARMA
NGELUNGAN ADHARMA
BUSANA BARU LUWUNG
MELAKSANA LUWUNG

GALUNGAN RAHINAN JAGAT
PENAMPAHAN, RAH LAWAR JUKUT BALUNG
BUSUNG MERINGIT
PENJOR, GANTUNGAN – GANTUNGAN , GUNUNG AGUNG

Nyuratang Kruna Lingga

0 komentar
       Nyuratang Kruna Lingga 

1. Kruna lingga sasuratan ipun suang-suang atep dados asiki.
                  Upami : Titiang mangkin jagi budal.
                  Kantor Pajeg punika ageng pisan.

2. Suara e ( pepet ) ring kecape pamuput kruna lingga, kasurat antuk aksara a.
                  Upami : bapa boya bape
                  punika boya punike

Rabu, 25 Januari 2012

Ringkesan Modern lan Akronim

0 komentar
Ringkesan Modern

1.      Ringkesan Modern kasurat apit carik siki tur kasurat manut ucapannyane,upami :
SLTP                        = ,6s/6l/etep ,
STSI                         =  ,6s/et6s/ ÷,
MPR                         =  , 6m/ep,    6(,
PHDI                       =  , ep h ed  ÷ ,
RCTI                                    =  , 6 (ec et ÷,

Reringkesan tradisional

0 komentar
 Reringkesan tradisional 


1.      Reringkesan kruna ring lontar usada , sakadi :
, t ,       kawacen   Tamba
, ], kawacen          Sarana
,m,         kawacen          Mantra
,\,          kawacen          Ngaran
,ru,              kawacen          Rupiah
,ri,                                                      kawacen          Ringgit
2.      Reringkesan kruna ring lontar wariga ,sakadi :
,  ú  ,                   kawacen          Umanis
,  p ,                  kawacen          Paing
,  pÙ ,              kawacen          Pon
,  w  ,                  kawacen          wage
,  k  ,             kawacen          Kliwon
Saptawara :
, Ï  ,              kawacen          Redite
,  eco  ,        kawacen          Coma
,  Á  ,             kawacen          Anggara
,  bu  ,            kawacen          Buda
,  wË  ,               kawacen          Wrespati
,  ]u  ,              kawacen          Sukra
,  ],                                                   kawacen                                        Saniscara
 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com