Pages

sociabuzz

How about this ?

Jumat, 03 Februari 2012

Desa Trunyan

0 komentar
              
Desa Trunyan magenah ring Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, akeh kramane irika sawetara telungatus diri. Duke dumun satusan warsa sadurung masehi, kocap prabu sane jumeneng nata ring Surakarta madue putra patpat. Putran ida lanang tetiga, istri asiki. Risedek ida malila cita ring taman sari raris ida ngadek boo miik saking sisi kangin. Ida mapakayun ngaruruh boo miike punika.
    Sang kapat sampun kocap mamargi, ngetut boo miike punika ka pasisi ngaja kanginang. Kudang pasih utawi jurang lampah idane raris nerusang pamargine sisi kangin raris sampun rauh ring Desa Culik Karangasem, wates Buleleng lan Karangasem. Boo miike nyumingkin mabo ring wawengkoning Batur. Ida ngetut malih boo miike nenten marasa kenyel tur seduk, santukan meled kayune uning napi sujatine boo miike punika.
      Saget rauh ida ring bongkol Gunung Bature. Irika ida mararian ajebos. Sane istri angob ngantenang kaasrian genahe irika. Ida mapakayun jumeneng irika, pinunas idane kalugra olih rakane. Ring Batur ida makarya gelar Ratu  Mas Maketeg.

Cacangkriman

0 komentar
Cacangkriman

               Cacangkriman inggih punika cecimpedan sane ngangge tembang utawi pupuh. Biasane ngangge Pupuh pucung.
Conto Cecangkriman : 

1. Dratdat drutdut
    bingah-binguh liwat inguh
    nyumbil sisin pagehan
    padidi sing dadi ngaranjing
    nene catur
    nyamane suba di tengah  ( anak masisig )

2. Kaki pucung
    Awak bunter mretungtung
    Basange anginan
    Sing paek maninjakin
   Uber kepung
    I kaki icing icangan ( bal )
 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com