Pages

sociabuzz

How about this ?

Jumat, 03 Februari 2012

Desa Trunyan


              
Desa Trunyan magenah ring Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, akeh kramane irika sawetara telungatus diri. Duke dumun satusan warsa sadurung masehi, kocap prabu sane jumeneng nata ring Surakarta madue putra patpat. Putran ida lanang tetiga, istri asiki. Risedek ida malila cita ring taman sari raris ida ngadek boo miik saking sisi kangin. Ida mapakayun ngaruruh boo miike punika.
    Sang kapat sampun kocap mamargi, ngetut boo miike punika ka pasisi ngaja kanginang. Kudang pasih utawi jurang lampah idane raris nerusang pamargine sisi kangin raris sampun rauh ring Desa Culik Karangasem, wates Buleleng lan Karangasem. Boo miike nyumingkin mabo ring wawengkoning Batur. Ida ngetut malih boo miike nenten marasa kenyel tur seduk, santukan meled kayune uning napi sujatine boo miike punika.
      Saget rauh ida ring bongkol Gunung Bature. Irika ida mararian ajebos. Sane istri angob ngantenang kaasrian genahe irika. Ida mapakayun jumeneng irika, pinunas idane kalugra olih rakane. Ring Batur ida makarya gelar Ratu  Mas Maketeg.

        Mangkin sang tetiga nglanturang pamargi, raris ida sampun kocap ring Desa Kedis, irika arine angob ngantenang Desa Kedise punika. Irika akeh wenten paksi sane  ngulangunin manah, raris ida nguber paksine pacang kaambil kabakta  budal, sakewanten rakane nenten nagingin pinunas arine, laut ida bendu. Arine nenten kadadosang  nyarengin pamargine. Raris arine kasepak turin runtuh masila. Punika mawinang  ring Desa Kedis wenten bedogol masila maparab Ratu Sakti Sanghyang Jero.
           Sang kalih nglanturang mamargi ring sisin Danu Bature. Lampah ida nuju sisi kanginang. Raris ida manggihan anak istri sareng kalih sedek makutu. Arine garjita kayune, santukan uli pidan tusing taen manggihin manusa. Ida mapakayun nampekin anake punika nanging nenten kalugra olih rakane. Arine nuukin kayune raris kadukain olih rakane, nenten kicen nyarengin pamargine.
                 Putra sulung nglanturang mamargi ngeruruh boo miike punika. Ida manggihin taru ageng, ring bongkol tarune wenten anak istri matimpuh tur tarune punika maboo miik ngalub. Ida mabowos ring kayun, “O..ne, ane mabo miik nganteg ka tanah Jawane.” Ida mapakayun nampekin anak istri punika , anak luh jegeg kadi widyadari saking suargan.  Ida mapakayun jagi ngambil anak istrine kadadosan rabi. Pakayunan idane kalinggihin ring anak istrine punika, tur lamaran ida katrima, nanging wenten pinunas anak istrine punika. Pinunase asapuniki,”Yening I Ratu mapakayun jagi ngambil titiang, tur kanggen rabi mangda I Ratu ngadeg kaprabon iriki, mangda dados pancer  ( pasek), pinaka pamucuk Desa Tarunyan puniki”. Ida sang putra sulung nagingin pinunas anak istrine punika, digelis  mapidadbdab ngwangun karya pawiwahan.
          Kasuen-suen Ida ngambel jagat ring Tarunyan, ajerih pakayunan idane, santukan tarune maboo miik ngawinang sinah akeh duratmakane jagi mapakayun nyaratang kayune sane dahat mautama pisan. Putra sulung magelar Ratu Pancering Jagat mabawos ring panjak idane maka sami, mangdane nenten kadadosang nanem sawane, kapatutang sawane mangda kasirepang. Yening sampun asapunika sinah tarune nenten malih mabo kanti ka tanah Jawane. 

0 komentar:

Posting Komentar

 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com